Za pouzdane rezultate mikrobioloških analiza od najveće je važnosti odabrati odgovarajući uzrak, pravilno ga uzeti, dostaviti u laboratoriju ili privremeno čuvati do transporta u laboratoriju.

Dom zdravlja DCM pruža usluge uzimanja briseva kao i analiza. Pre uzimanja brisa konsaltujte se sa našim osobljem. Rezultate analize brisa dobijate kod nas u domu zdravlja DCM po završetku analiza.

Kod nas možete uraditi:

Bris ždrela
Bris nosa
Bris usne duplje
Sputum
Bris rane
Bakteriološka analiza mokraće (urina) – metod srednjeg mlaza
Bakteriološka i mikološka analiza stolice
Parazitološka analiza stolice
Perianalni otisak
Krv za serološke analize

Preporuke – opšti principi uzorkovanja:

• Uzorak mora poticati sa mesta infekcije, kako bi se otkrio etiološki uzročnik;
• Uzorak se mora uzeti pre početka antibiotske terapije, a ako to nije moguće, navesti primenjenu terapiju;
• Uzorak uzeti u odgovarajuću sterilnu posudu ;
• Izbegavati kontaminaciju uzorka fiziološkom florom;
• Posudu sa uzorkom pravilno obeležiti imenom i prezimenom pacijenta;
• Na uputu (pored generalija pacijenta) obavezno navesti: vrstu uzorka, datum i vreme uzimanja, dijagnozu ili vodeće simptome, ev.laboratorijske i epidemiološke podatke, ako su dostupni;
• Na uputu navesti analizu koja se traži; ukoliko nije navedeno, laboratorija će sama odrediti analizu, uzimajući u obzir podatke kojima raspolaže;
• Uzorke uzimati kraj bolesničkog kreveta ili u ambulanti i dostaviti u laboratoriju u propisanom roku;
• Ukoliko se uzorak transportuje do laboratorije, poštovati pravila transporta i hladnog lanca;
• Pribor za uzorkovanje, osim flašica za urinokulturu, se nabavlja u mikrobiološkoj laboratoriji;
• Gotovi mikrobiološki nalazi se podižu na prijemu laboratorije.

Ambulantnim pacijentima se uzorci uzimaju na prijemu laboratorije ili u ambulantama domova zdravlja svakog radnog dana ( osim subote, nedelje i praznicima) u vremenu naznačenom za prijem uzoraka

Bris ždrela

• Potreban pribor: drvena špatula, komplet za uzimanje brisa, korpa sa kesom za odlaganje upotrebljene špatule.
• Uzimanje materijala: špatulom pritisnuti jezik; sterilnim brisom preći preko zadnjeg zida ždrela, tonzila i inflamiranih delova, stalno rotirajući bris oko svoje osovine. Uzeti i purulentni sadržaj ako je prisutan. Nakon uzimanja materijala, bris odmah staviti u sterilnu tubu.
• Adekvatna količina i broj uzoraka: nema značaja
• Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće
• Transport: u toku 2 sata na sobnoj temperaturi.
• Vreme između uzorkovanja i zasejavanja: treba da je što kraće, do 2 sata. • Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo (uzorak uzet na odeljenju u popodnevnim satima npr.) ili bris treba transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu. Ukoliko se zasejavanje odlaže, bris čuvati u frižideru do 24 sata.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 1-3 dana.

Bris nosa

• Potreban pribor: komplet za uzimanje brisa i sterilni fiziološki rastvor.
• Uzimanje materijala: Navlažiti bris sterilnim FR –om. Ubaciti bris oko 2cm u nozdrvu i uzorak uzeti rotirajući bris po nazalnoj sluznici.
• Adekvatna količina i broj uzoraka: nema značaja
• Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, (kada je moguće), kada su prisutni gnoj ili eksudat.
• Transport: u toku 2 sata na sobnoj temperaturi
• Vreme između uzorkovanja i zasejavanja: treba da je što kraće, do 2 sata. Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo ili bris treba transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu. Ukoliko se zasejavanje odlaže, bris čuvati u frižideru do 24 sata.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 2-3 dana.

KOMENTAR: Kulture prednje nosne šupljine su rezervisane za detekciju stafilokoknog i streptokoknog kliconoštva ili za lezije nazalne regije.

Bris usne duplje

• Potreban pribor: 2 kompleta za uzimanje brisa; korpa sa kesom za odlaganje upotrebljenog brisa.
• Uzimanje materijala: brisom prikupiti oralnu sekreciju ili ostatke sa površine lezije i taj bris odbaciti. Drugim brisom uzeti uzorak sa lezije, rotirajući ga i izbegavajući polja normalnog tkiva. Špatula može biti od pomoći da spreči kontaminaciju sa ostalih delova usne duplje.
• Adekvatan uzorak i metod uzorkovanja: bris sa inflamirane ili oštećene sluznice. Uzeti gnoj ako je prisutan.
• Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće.
• Adekvatna količina i broj uzoraka: nema značaja
• Transport: u toku 2 sata
• Vreme između uzorkovanja i zasejavanja: treba da je što kraće, do 2 sata. Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo ili bris treba transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu. Ukoliko se zasejavanje odlaže, bris čuvati u frižideru do 24 sata.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 2-3 dana

Sputum

• Pacijentu se daje sterilna flašica za uzorak i uputstvo kako da uzme uzorak;
• Najbolji je uzeti jutarnji uzorak sputuma: odmah po buđenju, pacijent treba da opere zube četkicom, bez paste za zube i ispere usta mlakom vodom, neposredno pre uzimanja uzorka iskašljaja.
• Pacijenta uputiti da duboko kašlje, da bi se dobio uzorak iz donjih partija respiratornog trakta. Dobijeni uzorak ekspektorisanog sputuma ispljunuti u sterilnu posudu, najmanje oko 1ml. Uzorak se dobija iz donjeg respiratornog trakta dubokim kašljanjem. Ukoliko je kašalj suv, od pomoći je inhalacija aerosola pre iskašljavanja. Pljuvačka i postnazalna sekrecija nisu prihvatljiv materijal.
• Vreme između uzorkovanja i zasejavanja: treba da je što kraće, do 2 sata. Uzorak čuvati na +4 C u frižideru; ukoliko se zasejavanje odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.
• Za bakteriološke analize potrebno je uzeti >1 ml; za mikološke analize 3-5 ml.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 3-5 dana

Bris rane

• Potreban pribor: komplet za uzimanje brisa; korpa sa kesom za odlaganje upotrebljenog brisa.
• Uzimanje materijala: ranu očistiti sterilnim fiziološkom rastvorom, odstraniti kraste i nekrotični materijal, ako su prisutni. Brisom uzeti uzorak sa ruba lezije ili zida apscesa, rotirajući ga i izbegavajući polja normalnog tkiva. Bris natopiti sadržajem ruba rane
• Adekvatan uzorak i metod uzorkovanja: bris sa ruba rane ili zida apscesa. Kod hronične rane ( dekubitus), bolje je uzeti bioptički materijal ili punktat.
• Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće.
• Adekvatna količina i broj uzoraka: Bris natopiti u gnoj ili eksudat.
• Transport: vreme između uzorkovanja i zasejavanja treba da je što kraće, do 2 sata. Ako se zasejavanje odlaže na duže vreme od 2 sata, uzorak čuvati u frižideru, na 40C.
• Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo ili bris treba transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 3-7 dana

Bakteriološka analiza mokraće (urina) – metod srednjeg mlaza

• Potreban pribor: sterilna posuda za uzimanje urina; kod beba i male dece- sterilna kesica.
• Priprema pacijenta: pacijenti pre uzimanja uzorka urina treba da obave prethodnu toaletu genitalija, odnosno da ih operu toplom vodom i osuše čistom papirnom maramicom. Ukoliko pranje nije moguće, spoljašnje genitalije obrisati mokrom papirnom maramicom nekoliko puta, povlačeći je od napred ka nazad, a zatim obrisati suvom papirnom maramicom povlačeći od napred prema natrag
• Bebe i mala deca: pažljivo očistiti predeo genitalija i osušiti, a zatim nalepiti kesicu za uzorkovanje.
• Uzimanje materijala: prve količine mokraće se odbacuju van posude, a u sterilnu posudu za urin se uzima srednji mlaz urina, bez prekidanja mokrenja.
• Adekvatan uzorak i metod uzorkovanja: prvi jutarnji urin, metodom srednjeg mlaza. Kod beba i male dece, urin uzeti pomoću sterilne kese za uzorkovanje urina.
• Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće.
• Adekvatna količina i broj uzoraka: najmanje 1ml za bakteriološko ispitivanje; jedanput dnevno
• Vreme između uzorkovanja i zasejavanja: vreme treba da je što kraće, do 2 sata.
• Čuvanje uzoraka: ukoliko se zasejavanje odlaže, urin čuvati u frižideru do 24 sata.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 2-5 dana.

Bakteriološka i mikološka analiza stolice

• Potreban pribor: flašica za uzorkovanje stolice.
• Uzimanje materijala : za rutinsko ispitivanje materijal uzima sam pacijent u posudu za uzimanje stolice; Ispitivanje na Clostridium difficile: uzorak stolice treba da je tečan ili kašast.
• Adekvatan uzorak i metod uzorkovanja: uzorak je neprihvatljiv za ispitivanje ako se donese u posudi sa vidljivim primesama sapuna ili deterdženta.
• Optimalno vreme uzimanja uzorka: što je moguće pre nakon pojave simptoma.
• Adekvatna količina i broj uzoraka: za rutinsko ispitivanje, dovoljno je uzeti 1-2g uzorka. U slučaju ispitivanja pri sumnji na trovanje hranom, treba uzeti više od 10g. Ako u toku dana stignu više uzoraka od istog pacijenta, uzorci se mogu objediniti u jedan.
• Vreme između uzorkovanja i zasejavanja: vreme treba da je što kraće, do 1 sata na sobnoj temperaturi.
• Čuvanje uzoraka: do zasejavanja uzorak se čuva na sobnoj temperaturi. Ako se zasejavanje odlaže na duže vreme od 1 sata (do 24 sata), uzorak čuvati u frižideru, na 40C.
• Čuvanje uzorka kod ispitivanja na Cl. difficile : uzorak čuvati do 1 sata na sobnoj temperaturi, a ako je zasejavanje odloženo, do 24 sata ga čuvati u frižideru.
• Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 3 dana.

KOMENTAR

• kod rutinskog ispitivanja ne uzimati u rad stolice od hospitalizovanih pacijenata koji su u bolnici duže od 3 dana i kod kojih prijemna dijagnoza nije gastroenteritis. Kod ovih pacijenata misliti na Cl. difficile.
• kod ispitivanja Cl.difficile: pacijent treba da ima više od 5 tečnih ili kašastih stolica u toku 24 sata. Testiranje čvrste, formirane stolice je neprihvatljivo za ove analize.

Parazitološka analiza stolice

• Potreban pribor: nepromočiva posuda za uzimanje stolice ili sterilna petri posuda;
• Priprema pacijenta i uzimanje uzorka: za uzorkovanje na trofozoite protozoa pacijent pije gorku so (30g magnezijum-sulfata) na infektivnom odeljenju; stoga je potrebna najava ove analize, radi dogovora. Za analizu crevnih heminata pacijent uzima uzorak normalno pražnjene stolice (formirana, u kašastom ili čvrstom stanju), u količini zrna lešnika u posudu za feces.
• Vreme uzimanja uzorka: ako je moguće, uzorak se uzima pre antidijarealne terapije.
• Količina i broj uzoraka: da bi se moglo izvršiti ispitivanje, idealno bi bilo da se donesu na pregled tri uzorka, u toku deset dana. Preporuka je da se uzorak donosi svaki drugi dan.
• Transport i čuvanje uzoraka: tečne uzorke treba doneti u laboratoriju odmah. Čvrsti uzorci se donose u laboratoriju u roku od dva sata. Kašasti uzorci se donose do jedan sat od uzimanja.
• Rezultati parazitološke analize su dostupni za 24 sata.

Perianalni otisak

• Potreban pribor: predmetno staklo na kojem je nalepljena prozirna lepljiva traka. Dobija se u mikrobiološkoj laboratoriji;
• Perianalni otisak uzeti odmah nakon ustajanja, a pre pranja ili kupanja;
• Lepljivu traku odlepiti sa stakla, raširiti gluteuse I nalepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje;
• Traku zatim skinuti I nalepiti na staklo:
• Predmetno staklo zamotati u čist papir I dostaviti u laboratoriju unutar 24 sata.
• Rezultat analize je dostupan za 24 sata.

Krv za serološke analize

• Krv se uzima na tašte, venepunkcijom, u sterilne epruvete bez antikoagulansa, u količini od 3-5 ml;
• Uzorak dostaviti u laboratoriju unutar 24 sata ( ukoliko se ne uzima na prijemu laboratorije);
• Radi utvrđivanja dinamike antitela, parni uzorak seruma uzeti u razmaku od 2-3 sedmice
• Rezultati seroloških analiza se mogu očekivati unutar 7 dana