Brisevi

Za pouzdane rezultate mikrobioloških analiza od najveće je važnosti odabrati odgovarajući uzrak, pravilno ga uzeti, dostaviti u laboratoriju  ili privremeno čuvati do transporta u laboratoriju.

Poliklinika DCM pruža usluge uzimanja briseva kao i analiza. Pre uzimanja brisa konsaltujte se sa našim osobljem. Rezultate analize brisa dobijate kod nas u Poliklinici DCM po završetku analiza.

Kod nas možete uraditi:

 • Bris ždrela
 • Bris nosa
 • Bris usne duplje
 • Sputum
 • Bris rane
 • Bakteriološka analiza mokraće (urina) – metod srednjeg mlaza
 • Bakteriološka i mikološka analiza stolice
 • Parazitološka analiza stolice
 • Perianalni otisak
 • Krv za serološke analize

Preporuke –  opšti principi uzorkovanja:

 • Uzorak mora poticati sa mesta infekcije, kako bi se otkrio etiološki uzročnik;
 • Uzorak se mora uzeti pre početka antibiotske terapije, a ako to nije moguće, navesti primenjenu terapiju;
 • Uzorak uzeti u odgovarajuću sterilnu posudu  ;
 • Izbegavati kontaminaciju uzorka fiziološkom florom;
 • Posudu sa uzorkom pravilno obeležiti imenom i prezimenom pacijenta;
 • Na uputu (pored generalija pacijenta) obavezno navesti: vrstu uzorka, datum i vreme uzimanja, dijagnozu ili vodeće simptome, ev.laboratorijske i epidemiološke podatke, ako su dostupni;
 • Na uputu navesti analizu koja se traži; ukoliko nije navedeno, laboratorija će sama odrediti analizu, uzimajući u obzir podatke kojima raspolaže;
 • Uzorke uzimati kraj bolesničkog kreveta ili u ambulanti i dostaviti u laboratoriju u propisanom roku;
 • Ukoliko se uzorak transportuje do laboratorije, poštovati pravila transporta i hladnog lanca;
 • Pribor za uzorkovanje, osim flašica za urinokulturu, se nabavlja u mikrobiološkoj laboratoriji;
 • Gotovi mikrobiološki nalazi se podižu na prijemu laboratorije.

Ambulantnim pacijentima se uzorci uzimaju na prijemu laboratorije ili u ambulantama domova zdravlja svakog radnog dana ( osim subote, nedelje i praznicima) u vremenu naznačenom za prijem uzoraka

Bris ždrela

 • Potreban pribor: drvena špatula, komplet za uzimanje brisa, korpa sa kesom za odlaganje upotrebljene  špatule
 • Uzimanje materijala: špatulom  pritisnuti jezik; sterilnim brisom preći preko zadnjeg zida ždrela,      tonzila i inflamiranih delova, stalno rotirajući bris oko svoje osovine. Uzeti i purulentni sadržaj ako je prisutan. Nakon uzimanja materijala,  bris odmah staviti u sterilnu tubu.
 • Adekvatna količina i broj uzoraka: nema značaja
 • Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće
 • Transport: u toku 2 sata na sobnoj  temperaturi.
 • Vreme između uzorkovanja i zasejavanja:  treba da je što kraće,  do 2 sata. Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo (uzorak uzet na odeljenju u popodnevnim satima npr.) ili bris treba      transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu. Ukoliko se zasejavanje odlaže, bris čuvati u frižideru do 24 sata.
 • Rezultati bakteriološke analize su  dostupni za 1-3 dana

Bris nosa

 • Potreban pribor: komplet za   uzimanje brisa i sterilni fiziološki rastvor
 • Uzimanje materijala: Navlažiti bris sterilnim FR –om. Ubaciti bris oko 2cm u nozdrvu i uzorak uzeti  rotirajući bris po nazalnoj sluznici.
 • Adekvatna količina i broj uzoraka:  nema značaja
 • Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, (kada je moguće), kada su prisutni gnoj ili eksudat.
 • Transport: u toku 2 sata na sobnoj temperaturi
 • Vreme između uzorkovanja i zasejavanja:  treba da je što kraće, do 2 sata. Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo ili  bris treba transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu. Ukoliko se zasejavanje odlaže, bris čuvati u frižideru do 24 sata.
 • Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 2-3 dana

KOMENTAR: Kulture prednje nosne šupljine su rezervisane za detekciju stafilokoknog i streptokoknog kliconoštva ili za lezije nazalne regije.

Bris usne duplje

 • Potreban pribor:  2 kompleta za uzimanje brisa; korpa sa kesom za odlaganje upotrebljenog      brisa.
 • Uzimanje  materijala: brisom prikupiti oralnu sekreciju ili  ostatke sa površine lezije i taj bris odbaciti. Drugim brisom uzeti uzorak sa lezije, rotirajući ga i izbegavajući polja normalnog tkiva. Špatula može biti od pomoći da spreči kontaminaciju sa ostalih delova usne duplje.
 • Adekvatan uzorak i metod uzorkovanja: bris sa inflamirane ili oštećene sluznice. Uzeti gnoj ako je      prisutan.
 • Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće.
 • Adekvatna količina i broj uzoraka: nema značaja
 • Transport: u toku 2 sata
 • Vreme između uzorkovanja i zasejavanja:  treba da je što kraće,  do 2 sata. Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo ili  bris treba transportovati do udaljene laboratorije, koristiti Ami-evu      transportnu podlogu. Ukoliko se zasejavanje odlaže, bris čuvati u  frižideru do 24 sata.
 • Rezultati bakteriološke analize su  dostupni za 2-3 dana

Sputum

 • Pacijentu se daje sterilna flašica  za uzorak i uputstvo kako da uzme uzorak;
 • Najbolji je uzeti jutarnji uzorak sputuma: odmah po buđenju, pacijent treba da opere      zube četkicom, bez paste za zube i ispere usta mlakom vodom, neposredno      pre uzimanja uzorka iskašljaja.
 • Pacijenta uputiti da duboko  kašlje, da bi se dobio uzorak iz donjih partija respiratornog trakta.      Dobijeni uzorak ekspektorisanog sputuma ispljunuti u sterilnu posudu,  najmanje oko 1ml. Uzorak se dobija iz donjeg respiratornog trakta dubokim  kašljanjem. Ukoliko je kašalj suv, od pomoći je inhalacija aerosola pre  iskašljavanja. Pljuvačka i postnazalna sekrecija nisu prihvatljiv      materijal.
 • Vreme između uzorkovanja i  zasejavanja: treba da je što kraće, do 2 sata. Uzorak čuvati na +4 C u      frižideru; ukoliko se zasejavanje odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24  sata.
 • Za bakteriološke analize potrebno je uzeti  >1 ml; za mikološke  analize 3-5 ml.
 • Rezultati bakteriološke analize su  dostupni za 3-5 dana

Bris rane

 • Potreban pribor:  komplet za uzimanje brisa; korpa sa kesom za odlaganje upotrebljenog brisa.
 • Uzimanje materijala:  ranu očistiti sterilnim fiziološkom rastvorom, odstraniti kraste i  nekrotični materijal, ako su prisutni. Brisom uzeti uzorak sa ruba lezije ili zida apscesa, rotirajući ga i izbegavajući polja normalnog tkiva. Bris  natopiti sadržajem ruba rane
 • Adekvatan uzorak i metod  uzorkovanja: bris sa ruba rane  ili zida  apscesa. Kod hronične rane ( dekubitus), bolje je uzeti bioptički  materijal ili punktat.
 • Optimalno vreme uzimanja uzorka:  pre antibiotske terapije, kada je moguće.
 • Adekvatna količina i broj uzoraka: Bris natopiti u gnoj ili eksudat.
 • Transport: vreme između  uzorkovanja i zasejavanja treba da je što kraće, do 2 sata. Ako se      zasejavanje odlaže na duže vreme od 2 sata, uzorak čuvati u frižideru, na      40C.
 • Ukoliko je vreme od uzorkovanja do zasejavanja produženo ili bris treba transportovati do udaljene      laboratorije, koristiti Ami-evu transportnu podlogu.
 • Rezultati bakteriološke analize su dostupni za 3-7 dana

Bakteriološka analiza mokraće (urina) – metod srednjeg mlaza

 • Potreban pribor: sterilna posuda za uzimanje urina; kod beba i male dece- sterilna kesica.
 • Priprema pacijenta: pacijenti pre  uzimanja uzorka urina treba da obave prethodnu toaletu genitalija, odnosno  da ih operu toplom vodom i osuše čistom papirnom maramicom. Ukoliko pranje      nije moguće, spoljašnje genitalije obrisati mokrom papirnom maramicom      nekoliko puta, povlačeći je od napred ka nazad, a zatim obrisati suvom papirnom maramicom povlačeći od napred prema natrag
 • Bebe i mala deca: pažljivo  očistiti predeo genitalija i osušiti, a zatim nalepiti kesicu za      uzorkovanje.
 • Uzimanje materijala: prve količine mokraće se odbacuju van posude, a u sterilnu posudu za urin se uzima srednji mlaz urina, bez prekidanja mokrenja.
 • Adekvatan uzorak i metod uzorkovanja: prvi jutarnji urin, metodom srednjeg mlaza. Kod beba i male      dece, urin uzeti pomoću sterilne kese za uzorkovanje urina.
 • Optimalno vreme uzimanja uzorka: pre antibiotske terapije, kada je moguće.
 • Adekvatna količina i broj uzoraka:  najmanje 1ml za bakteriološko ispitivanje; jedanput dnevno
 • Vreme između uzorkovanja i  zasejavanja: vreme treba da je što kraće, do 2 sata.
 • Čuvanje uzoraka: ukoliko se  zasejavanje odlaže, urin čuvati u frižideru do 24 sata.
 • Rezultati bakteriološke analize su  dostupni za 2-5 dana.

Bakteriološka i mikološka analiza stolice

 • Potreban pribor: flašica za  uzorkovanje stolice.
 • Uzimanje materijala  : za rutinsko ispitivanje materijal uzima sam pacijent u posudu za uzimanje stolice; Ispitivanje   na Clostridium difficile: uzorak stolice treba da je tečan ili kašast.
 • Adekvatan uzorak i metod  uzorkovanja: uzorak je neprihvatljiv za ispitivanje ako se donese u posudi sa vidljivim primesama sapuna ili deterdženta.
 • Optimalno vreme uzimanja uzorka: što je moguće pre nakon pojave simptoma.
 • Adekvatna količina i broj uzoraka: za rutinsko ispitivanje, dovoljno je uzeti 1-2g uzorka. U slučaju      ispitivanja pri sumnji na trovanje hranom, treba uzeti više od 10g. Ako u  toku dana stignu više uzoraka od istog pacijenta, uzorci se mogu      objediniti u jedan.
 • Vreme između uzorkovanja i  zasejavanja: vreme treba da je što kraće, do 1 sata na sobnoj temperaturi.
 • Čuvanje uzoraka:  do zasejavanja uzorak se čuva na sobnoj  temperaturi. Ako se zasejavanje odlaže na duže vreme od 1 sata (do 24 sata), uzorak čuvati u frižideru, na 40C.
 • Čuvanje uzorka kod ispitivanja na Cl. difficile : uzorak čuvati do 1 sata na sobnoj temperaturi, a ako je  zasejavanje odloženo, do 24 sata ga čuvati u frižideru.
 • Rezultati bakteriološke analize su   dostupni za 3 dana.

KOMENTAR

 • kod rutinskog ispitivanja ne uzimati u rad stolice od hospitalizovanih pacijenata koji su u bolnici duže od 3 dana i kod kojih prijemna dijagnoza nije gastroenteritis. Kod ovih pacijenata misliti na Cl. difficile.
 • kod ispitivanja Cl.difficile: pacijent treba da ima više od 5 tečnih ili kašastih stolica u toku 24 sata. Testiranje čvrste, formirane stolice je neprihvatljivo za ove analize.

Parazitološka analiza stolice

 • Potreban pribor: nepromočiva posuda za uzimanje stolice ili sterilna petri posuda;
 • Priprema pacijenta i uzimanje uzorka: za uzorkovanje na trofozoite protozoa pacijent pije gorku so (30g      magnezijum-sulfata) na infektivnom odeljenju; stoga je potrebna najava ove analize, radi dogovora. Za analizu crevnih heminata pacijent uzima uzorak normalno pražnjene stolice (formirana, u kašastom ili čvrstom stanju), u količini zrna lešnika u posudu za feces.
 • Vreme uzimanja uzorka: ako je moguće, uzorak se uzima pre antidijarealne terapije.
 • Količina i broj uzoraka: da bi se  moglo izvršiti ispitivanje, idealno bi bilo da se donesu na pregled tri uzorka, u toku deset dana. Preporuka je da se uzorak donosi svaki drugi dan.
 • Transport i čuvanje uzoraka: tečne uzorke treba doneti u laboratoriju odmah. Čvrsti uzorci se donose u      laboratoriju u roku od dva sata. Kašasti uzorci se donose do jedan sat od  uzimanja.
 • Rezultati parazitološke analize su  dostupni za 24 sata.

Perianalni otisak

 • Potreban pribor: predmetno staklo na kojem je nalepljena prozirna lepljiva traka. Dobija se u mikrobiološkoj      laboratoriji;
 • Perianalni otisak uzeti odmah   nakon ustajanja, a pre pranja ili kupanja;
 • Lepljivu traku odlepiti sa stakla, raširiti gluteuse I nalepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje;
 • Traku zatim skinuti I nalepiti na  staklo:
 • Predmetno staklo zamotati u čist  papir I dostaviti u laboratoriju unutar 24 sata.
 • Rezultat analize je dostupan za 24 sata.

Krv za serološke analize

 • Krv se uzima na tašte, venepunkcijom, u sterilne epruvete bez antikoagulansa, u količini od 3-5      ml;
 • Uzorak dostaviti u laboratoriju  unutar 24 sata ( ukoliko   se ne uzima na prijemu laboratorije);
 • Radi utvrđivanja dinamike  antitela, parni uzorak seruma uzeti u razmaku od 2-3 sedmice
 • Rezultati seroloških analiza se mogu očekivati  unutar 7 dana

Kontakt

Telefoni:
+381 16 233 500,
+381 16 233 501,
+381 69 22 33 500
E-mail: poliklinikadcm@open.telekom.rs Adresa: Radanska bb,
16000 Leskovac
(preko puta Doma Zdravlja na Hisaru)

Kontaktirajte nas

Zakažite pregled/postavite pitanje

Copyright © 2017 Dom Zdravlja DCM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress